Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00

Samochody osobowe

  • Home
  • Samochody osobowe

Samochody osobowe

– OC

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne. Jest to ubezpieczenie o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd.

Obowiązkowe ubezpieczenie zasadniczo jest zawierane na okres 12 miesięcy. Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe przed wprowadzeniem pojazdu na drogę publiczną. Właściciel ma obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego pojazdu przez dłuższy czas.

– KRÓTKOTERMINOWE

Ubezpieczenie krótkoterminowe przeznaczone jest dla pojazdów:

zarejestrowanych czasowo
zarejestrowanych za granicą
wolnobieżnych
historycznych

W związku z powyższym umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzec między innymi na pojazd zarejestrowany w innym kraju UE, który docelowo ma zostać zarejestrowany w Polsce. Umowa taka może być zawarta jeden raz na okres 30 dni. W pozostałych sytuacjach umów krótkoterminowych reguluje ustawa.

– GRANICZNE

Ubezpieczenie graniczne jest ubezpieczeniem dla pojazdów, które nie posiadają ważnej zielonej karty oraz zarejestrowane są poza granicami kraju z wyłączeniem państw w których zarejestrowane są pojazdy, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Polisa taka może być zawarta na okres co najmniej 30 dni.

– AUTOCASCO

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie mamy obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Jak większość ubezpieczeń gospodarczych, z wyjątkiem tych określonych odrębnymi przepisami, jest zawierane poprzez podpisanie umowy i to umowa jest głównym źródłem praw i obowiązków zarówno konsumenta, jak i zakładu ubezpieczeń.
Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe, we wzorcach określane w skrócie KR.

– NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim) w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

– ASSISTANCE

Dotyczy zdarzeń komunikacyjnych np. w razie wypadku czy awarii o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawa na miejscu, dodatkowe holowanie itp. w których świadczona jest pomoc assistance na koszt ubezpieczyciela. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz AAC ( np. pokrycie kosztów naprawy na miejscu lub holowanie do najbliższego serwisu lub miejsca zamieszkania itd. Ten rodzaj usługi jest najpopularniejszy

– SZYBY

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie RP lub całej Europy i w związku z wypadkami niezależnymi od woli ubezpieczonego oraz zdarzeń takich jak:

zderzenie się pojazdów
z chwilą zetknięcia się pojazdu z osobami,zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu
uszkodzenia przez osoby trzecie
pożar, wybuch, zatopienie oraz działanie sił przyrody
nagłe działanie czynnika chemicznego lub termicznego z zewnątrz pojazdu

– OCHRONA PRAWNA

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w pierwszej instancji w czasie trwania odpowiedzialności polisy ubezpieczeniowej. W szczególności są to

koszty usług pomocy prawnej
koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców
koszty innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe

– BAGAŻ

Ubezpieczeniem objęte są przedmioty będące własnością ubezpieczonego przewożone w pojeździe będącym własnością właściciela. Za bagaż uważa się rzeczy ruchome, które znajdują się w wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych, w tym także w pojazdach typu pick-up zamykanych na jeden zamek.

Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia. Wyczerpuje się automatycznie po jej wykorzystaniu.